Главная

 

«Оңалту және активтерді басқару компаниясы» АҚ – 100% мемлекеттік қатысуымен заңды тұлға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымды- құқықтық нысанында құрылған акционерлік қоғам, Қазақстан Республикасының мемлекеттік Медетші банктің құқық иегері болып табылады.

Компанияның акциялар мемлекеттік пакетін пайдаланып қолдану құқығы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне берілген.

Қазақстан Республикасы заңнамасымен және тиісті нормативтік құқықтық актілермен, Компания Жарылғысымен оның келесі іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған қызметінің мақсаттары анықталған:

- республикалық бюджет есебінен бөлінген кредиттердің қайтарылуын қаматамасыз ету, мемлекетпен кепілдендірілген және мемлекеттік займдар, сонымен қатар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік кепілдері бойынша міндеттемелерді орындауымен байланысты республикалық бюджеттен оқшауландырлған қаражаттар бойынша жұмыс жүргізу;

- салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін салық берешегі есебіне, төлеушінің – кедендік төлемдер мен салықтар бойынша берешегі есебіне сату;

- Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы шеңберінде субсидиялау жөніндегі оператордың функцияларын орындау (бәсекеге қабілетті кәсіпорынды сауықтыру);

           -  жылжитын/жылжымайтын мүлік пен зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын бағалау бойынша қызмет көрсету.

 

 

 

 

 

АО «Компания по реабилитации и управлению активами» - юридическое лицо со 100% участием государства, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан в организационно-правовой форме акционерного общества, является правопреемником государственного Реабилитационного банка Республики Казахстан.

Права владения и пользования государственным пакетом акций Компании переданы Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Законодательством Республики Казахстан и соответствующими нормативными правовыми актами, Уставом Компании определены цели её деятельности, которые направлены на осуществление мероприятий по:  

- обеспечению возврата кредитов, выделенных за счет республиканского бюджета, проведению работы по гарантированным государством и государственным займам, а также средств, отвлеченных из республиканского бюджета в связи с исполнением обязательств по государственным гарантиям Республики Казахстан;

- реализации ограниченного в распоряжении имущества (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика - в счет задолженности по таможенным платежам и налогам;

- выполнению функций оператора по субсидированию в рамках Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий);

    - осуществлению деятельности по оценке движимого/недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности/стоимости нематериальных активов.

 

WebHostingLab

338964
Сегодня
Вчера
Эта неделя
Прошлая неделя
Этот месяц
Прошлый месяц
Вся статистика
79
194
1105
336584
4899
7418
338964

Ваш IP: 54.161.31.219
Время Сервера: 2016-05-28 11:46:27
Счетчик joomla